Jak często trzeba wykonać i ile kosztuje przegląd drzwi przeciwpożarowych?

Drzwi przeciwpożarowe to drzwi, które pełnią na tyle istotną rolę, że ich konstrukcja (materiały i zastosowana technologia), sposób montażu, a także sposób użytkowania są obwarowane normami (m.in. norma PN-EN 13501-2) i przepisami prawnymi tj. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

Przeglądy drzwi przeciwpożarowych

Drzwi przeciwpożarowe, jak każde urządzenie ppoż powinny być serwisowane i poddawane regularnym przeglądom technicznym. Jest to bardzo ważne, gdyż tylko w pełni sprawne urządzenie spełni swoją funkcję – skutecznie zapobiegnie przez określony czas rozprzestrzenianiu się ognia, dymu, wysokiej temperatury i umożliwi ochronę mienia oraz ewakuację przebywających w budynku osób. Regularne przeglądy, polegające na:

  • zewnętrznych oględzinach drzwi,
  • sprawdzeniu szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem,
  • sprawdzeniu powłoki lakierniczej,
  • kontroli zawiasów i ich zamocowania,
  •  sprawdzeniu mocowania zamków, rygli, klamek,
  • sprawdzeniu stanu uszczelki pęczniejącej,
  • kontroli zamocowania mechanizmu samozamykacza,
  • sprawdzeniu stanu przeszklenia oraz uszczelek przyszybowych,

nasmarowaniu i wyregulowaniu elementów ruchomych, dają prawdziwy obraz stanu technicznego drzwi. Choć przegląd drzwi przeciwpożarowych jest obowiązkowy (przepisy prawne stanowią, że przegląd powinien odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją obsługi opracowaną przez producenta, informacjami zawartymi w Polskich Normach nie rzadziej niż raz w roku), wielu właścicieli i zarządców budynku ten obowiązek zaniedbuje.

Kto może dokonać przeglądu drzwi ppoż?

Przeglądów drzwi przeciwpożarowych dokonują eksperci od zabezpieczeń ppoż, którzy po przeprowadzeniu kontrolnych czynności powinni wystawić protokół wykonanych prac, określić stan techniczny drzwi (czy w obecnym stanie nadają się do użytkowania czy też nie), wskazać usterki i zalecić działania, które przywrócą konstrukcję do pełnej sprawności.

Ile kosztuje przegląd drzwi przeciwpożarowych?

Cena za przegląd zależy od rodzaju drzwi, warunków technicznych, od firmy, która tę kontrolę przeprowadza. Wysokość stawki warto sprawdzić u kilku specjalistów i warto ją negocjować podczas podpisywania umowy na regularne przeglądy.